CUADRO DE TECNICAS

 

             

TACHI-WAZA

(Técnicas de proyecciones de pie)   

 TE-WAZA

(Técnica de hombro y brazo)

 KOSHI-WAZA

(Técnica de cadera)

ASHI-WAZA

(Técnica de pie y pierna) 

 

NAGE-WAZA

 (Técnicas de Proyección)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Ippon-Seoi-Nage
1.- Uki Goshi
1.- O-Soto-Gari
2.- Morote-Seoi-Nage
2.- Kubi Nage
2.- De-Ashi-Barai
3.- Kata Guruma
3.- Tsuri Goshi
3.- Hiza-Guruma
4.- Seoi-Otoshi
4.- Koshi Guruma
4.- Ko-Soto-Gake
 
5.- Harai Goshi
5.- O-Uchi-Gari
  
6.- Hane Goshi
6.- Ko-Uchi-Gari
  (TECNICAS DE BRAZO)
7.- Ushiro Goshi
7.- Okuri-Ashi-Barai
1.- Tai-Otoshi
8.- Tsuri Komi Goshi
9.- O-Soto-Otoshi
2.- Uki-Otoshi
9.- Utsuri Goshi
10.- Ko-Soto-Gari
 
10.- Uchi Mata
11.- Sasae-Tsuri-Komi-Ashi
 
11.- O-Goshi
12.- Harai-Tsuri-Komi-Ashi
 
13.- O-Guruma
15.- Ashi-Guruma
     

SUTEMI-WAZA

(Técnicas de proyecciones 
en posición echada)

 
 
 
 

SUTEMI-WAZA

1.- Tomoe-Nage
Tawara-Gaeshi
Uki-Waza
2.- Yoko-Gake
Hikomi-Gaeshi
Sumi-Gaeshi
 
Soto-Makikomi
Yoko-Guruma
 
Yoko-Wakare
Tani-Otoshi
  Ura-Nage  
 

Osae-Waza

(Técnica de Inmovilizar)

KATAME-WAZA

(Técnica de Control)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- Hon-Kesa-Gatame
5.-Ushiro Kesa Gatame  
8.Bis-Kuzure Tate Shiho Gatame
2.- Kata Gatame
6.-Yoko Shiho Gatame
9.-Kuzure Kesa Gatame
3.-Kami Shiho Gatame
7.-Kuzure Yoko Shiho Gatame
10.- Kata Osae Gatame
4.-Kuzure Kami Shiho Gatame
8.-Tate Shiho Gatame
11.- Makura Kesa Gatame
 
 
 
 
   
     

Shime-Waza

(Técnica de estrangular)

 

 

 

Kata-Juji-Jime
 Kata-Ha-Jime
Okuri-Eri-Jime
Gyaku-Juji-Jime
 Morote-Jime
Hadaka-Jime
Nami-Juji-Jime
 Ashi-Gatame-Jime
 
     
     
       

Kanstsu-Waza

(Técnica de Luxar)

 

   
Ude-Garami
 Hiza-Gatame
 
Juji-Gatame
 Waki-Gatame
 
Ude-Gatame
 Hara-Gatame